రాజస్థాన్

ఫ్ర్యాంచిసస్ (72)

 

అజాజ్ఎగ్స్ మార్ట్,       
 వినోద్ టాకీస్ ప్రక్కన,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .యూసుఫ్  మన్సూరి:+941410130
 
అజాజ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
 మన్ మందిర్ ఏదురు, బెడ్వా, ప్రాతప్‌పూర్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ .సలీమ్:+91-2963221544
అజస్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
మోట గఒన్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.కాలు బాయ్:+91-9983989956
 
అజాజ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
పిఠపూర్ రోడ్సుతారో క కార్ఖానా ఏదురు, మందర్,
సిరోహి,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .హరూణ్ దాయ్మా:+91-7600308959
అల్ కబీర్ చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,
గండి నగర్ మోడ్, షాప్ నుంబర్ 138,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .ఎమ్ ఎమ్శెఖావతి:+91-9610007866
 
అల్లబక్ష్ ఫిష్ అండ్ చికన్ స్టోర్,
చౌర్ట్ గేట్, జిన్నా రోడ్.
బీకానేర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .మొహమ్మద్ అల్లః ఖాన్:+91-1512546190
అల్తామస్ చికన్ షాప్,
భోమియో కి ఛత్రి, ధోబీయో క రాస్టా, ఆదార్శ్ నగర్,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .నాసిర్ బాయ్:9784348805
 
అతిక చికన్ షాప్,
హోలీ చౌక్ కాసైయో క బాస్, సుమేర్పూర్,
భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మొహ్మద్ సమీర్:+91-2935645516,
బీక పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
36- కేవీ స్టేషన్ ఏదురు, సంగైపుర,
సాగర్ రోడ్. భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: .బీకానేర్:+91-9214414799
 
చావ్లా చికన్ సెంటర్,
సెక్టర్ 4, బస్ స్టాండ్ వద్ద, జవహర్ నగర్,         
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .రతన్ చావ్లా:+91-9694077986
చావ్లా చికన్ కార్నర్,
సెక్టర్ 10,  రైల్వ లైన్ డీ బ్లాక్, మల్వియ నగర్,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .మహేష్ చావ్లా:+91-9828132275.
 
చావ్లా చికన్ మటన్ అండ్ ఫిష్ సెంటర్,
షాప్ 14 సెక్టర్ 10, ప్యాక్ అండ్ కరీ మల్వియ నగర్ వద్ద,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .అశోక్ చావ్లా:+91-9828132275
చావ్లా మీట్ అండ్ చికన్ హౌస్,
కే-3 హరి మార్గ్, కార్ధని మార్కెట్, సీ బ్లాక్, మల్వియ నగర్,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .రతన్ చావ్లా:+91-9982907951
 
చిమ్నీ నాన్ వెజ్ రెస్టోరెంట్,
భిన్మాల్ రోడ్.  ధరం కంట ప్రక్కన,
భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: బజ్రాంగ్ సింగ్:+91-9828166315            
చీరగుడ్దీన్ చికన్ షాప్,
సెహ్కన్ మొహల్లల్, బుధ ఘాట్, గంగా మందిర్,
భారాత్‌పూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: .అక్బర్ బాయ్:+91-9413243786
 
చీరగుడ్దీన్ పోల్ట్రీ మర్చెంట్,
ఔట్ సైడ్ చన్ద్‌పోల్, ఖెట్రి హౌస్ రోడ్,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .చిరాగ్ బాయ్:+91-9929711663
చౌదరి పోల్ట్రీ,
పాయంట్    ప్లాట్ నుంబర్ . బీ 388-389, వ్యాస్ కాలనీ,
పోలీస్ స్టేషన్ ప్రక్కన,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: .బీకానేర్:+91-9461106001,
 
దేవ మూర్గ హౌస్,
ఖటీక్ మొహాల్లా, గ్రామ్ పోస్ట్ గీజ్‌గార్హ,
డౌస,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .దేవానంద్:+91-7891685114
ఫరీద్ చికన్ సెంటర్,
బుధ ఘాట్ మీట్ మార్కెట్,
భారాత్‌పూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .ఫరీద్ బాయ్:+91-941402656
 
ఫిర్దోష్ చికన్ సెంటర్,
గర్బ్‌ నవాజ్ కాలనీ సుకేట్ రోడ్. రామ్ గంజ్ మంది,
ఝలవర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .బూర్హాన్ ఖాన్ ఉర్ఫ్ బంటీ:+91-9660147415
గరీబ్ నవాజ్ చికన్,
న్యూ బస్ స్టాండ్ రవి ట్ర్యావెల్స్ వెనుక,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:+91-9468698261
 
హోటెల్ మొఇన్ నాన్- వెజ్ రెస్టారెంట్,
 హోటెల్ ప్లాస స్ట్రీట్ వెనుక, ఆనంద్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .సమీర్ ఖాన్:+91-8107140253.
హోటెల్ ష్యాప్‌రన్,
ఉప్రేడ చౌరాహ, మేన్ రోడ్భిల్వాడా, టెస్ల్ రాశ్మీ,
చిత్తోర్గార్హ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .లలిత్ సింగ్ భాటి:+91-8233333551
 
ఇండియన్ పోల్ట్రీ చికన్,
ఇన్‌సైడ్ వాజిపూర్ గేట్గర్ల్స్ స్కూల్ ఏదురు
కరోలి,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ .ఆక్రం బాయ్:+91-9413084925
జై అంబెయ్ చికన్ అండ్ మీట్ సెంటర్,
ఖతీక్వారప్రతాఃకాల్ ఏదురు , సురాజ్‌పోలే,
ఉదైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .రతన్ లాల్:2942422797
 
జై అంబెయ్ చికన్ అండ్ మటన్ హౌస్,
విలేజ్ లాహ్సిన్,
ఉదైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ.రతన్ లాల్:+91-9636894004
జై అంబెయ్ చికన్ అండ్ మటన్ హౌస్ ,           
విలేజ్ లాహ్సిన్,
ఉదైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .లక్ష్మణ్ లాల్:91+7568513433
 
జై అంబెయ్ ఝట్క మీట్ హౌస్,
యూనివర్సిటీ రోడ్ , పాయేడా,
ఉదైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .కన్‌హేయా లాల్:+91-8107760832.
జై భవాని చికన్ షాప్,
ఎన్ టీ సీ గేట్ చర్చ్ వద్ద,
రావతభాత,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ.ధీరేందర్ సింగ్:+91-9414193165.
 
కపూర్ చికన్ పోల్ట్రీ,
ఎస్టేట్ ఆగ్రా రోడ్,
జైపూర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .కుల్వంత్ కపూర్:+91-9829013333
కే జీ మ్ చికన్ షాప్,
హోలీ చౌక్ ఉండ్రీ,
సుమెర్పుర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ. మొహమ్మద్ రఫీక్:+91-9887290154
 
ఖన్నా మూర్గ హౌస్,
 అనాజ్ మంది ఏదురు, గ్రంపోస్ట్ గీజ్‌గార్హ,
డౌస,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .రమేశ్ పహాడియా:+91-9587240178
ఖ్వాజా గరీబ్ నవాజ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
జీరోచైన్, దుంగ్రీపడ, ఘటోల్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ .వసీం ఖాన్:+91-9939373932
 
కోహినూర్ చికన్ పాయంట్,
కస్టమ్ రోడ్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ .షాజాద్ మీర్జా:+91-9413850944
మధుబన్ హోటెల్,
 రోడ్‌వేస్ డీపొ వద్ద, ఆగ్రా జైపూర్ హైవే,
డౌస,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రమేశ్ మన్సూరియా:+91-1427223466
 
మదిన చికన్ షాప్,
లోహార్ కాలనీ ఆయద్,
ఉదైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రఫీక్ బాయ్:+91-9829909144.
మదిన  చికన్  మటన్ షాప్,
బిలాని మస్జీద్ పద,
ఉదైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .సబీర్ క్యూషి మొహమ్మద్:+91-9414471129
 
మహారాజా చికన్ సెంటర్,
31-32 న్యూ మార్కెట్,
శ్రిగాంగా నగర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.నరేందర్ సింగ్ హ్యాపీ:+91-9784506116
మంసూరి చికన్ షాప్,
 స్టేషన్ వెనుక ముస్లిం బస్తీ, ఆస్పూర్,
దూంగార్పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.యూసుఫ్ బాయ్:+91-9983936570
 
మాసూరి చికన్ సెంటర్,
హై స్కూల్ రోడ్. పీన్ బీ ఏదురు, హోటెల్ ఎస్ ఎస్ వెనుకా,
ప్రతాప్‌గర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సలీమ్ బాయ్:+91-9414928434
మీర్జా పోల్ట్రీ,
కుందాం నగర్,
అజ్మెర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.హుమౌ మీర్జా:+91- 982801186
 
మొహమ్మద్. ఉమేర్ అండ్ సన్స్ చికన్ మటన్ ఎగ్ సప్లై,    
26 వికాస్ మార్గ్ మన్ సింగ్ పుర టాంక్ రోడ్,
జైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మొహ్మద్ ఉమర్ అబ్రార్:+91-9828316641
ముమల్ నాన్ వెజ్ రెస్టారెంట్,
బైప్యాస్ రోడ్
సుమేర్పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.నారాయణ్ సింగ్:+91-9829419448
 
నాజ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
రాతంపూర్ రోడ్ , బల్వర,
దూంగార్పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.ఫరీద్ బాయ్:+91-9829652324
నేష్‌నల్ చికన్ ప్యాలేస్,
శ్రీపుర, మచ్చి మార్కెట్కబదియో కి మస్జీద్ వద్ద,
భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మొహ్మద్ అలీ:+91-744332300
 
నేష్‌నల్  పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
షాప్ నంబర్. 6, గవర్న్‌మెంట్. ప్రెస్, కిషన్‌పోల్,
ఉదైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సలాం బాయ్:+91-2942485026
న్యూ అజాజ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,               
 హోటెల్ ప్లాస స్ట్రీట్ వెనుక, ముస్లిం కాలనీ రోడ్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.యూసుఫ్ మన్సూరి:+91-2962246658
 
న్యూ జనత మీట్ అండ్ చికన్ సెంటర్,
విగ్యం నగర్ మస్జీద్ చౌరాహ,
న్యూ కోటా,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సహ్జద్ బాయ్:+91-9352612323
పింకీ హోటెల్,
ఆగ్రా ర్డ్,
డౌస,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.హర్ప్రీత్ సింగ్:+91-9414036444
 
ప్రతాప్ 2 చికన్ సెంటర్,
షాప్ నంబర్ 162,ఎస్ పీ –6,మేన్ షాపింగ్ సెంటర్,సెక్.16,
కుంభ మార్గ్,ప్రతాప్ పుర,జైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రాజు  పహాడియా:+91-9929834504
ప్రతాప్ చికన్ కార్నర్,   
భామా షా మార్గ్, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ కుంభ మార్గ్ సెక్టర్ 8 ప్రతాప్ నగర్,
జైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.కిశోర్ పహాడియా:+91-9929834504
 
రాహుల్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
 డాహోద్ నాకా రోడ్ వద్ద,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ. .గోవర్ధన్ లాల్ బంజారా:+91-9680447922,
రాజ్ చికన్ సెంటర్,
ఖాతిక్వాడ,ఆస్పూర్,
దూంగార్పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ..రామ్‌చందర్:+91-2964230467
 
రాజా పోల్ట్రీ,
పురాణ బాస్ స్టాండ్,
దూంగార్పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మనోజ్ సంభరియా:+91-9414352254
రాజధాని చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,
మాల్ పుర గేట్ దిగ్గి రోడ్,ఇద్ గః మస్జీద్ సంగానేర్,
జైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.అయుబ్ బాయ్:+91-8952939433
 
రాజ్‌పుతన చికన్ అండ్ నాన్- వెజ్ సెంటర్ 1,
 డౌడ్ ఫటక్ వద్ద, ఏరోడ్రమ్ రోడ్.    
అల్వార్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మోహన్ సింగ్:+91-9414355161
రాజ్‌పుతన చికన్ అండ్ నాన్- వెజ్ సెంటర్ 2,
 అభయ్ సమాజ్ వెనుక, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్,        
అల్వార్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మోహన్ సింగ్:+91-9610415161
 
రజ్వాది అంకుర్ హాండి,
హౌసింగ్ బోర్డ్, రాజ్ కాలనీ,ఎన్ హ్- 14,
సిరోహి,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.ఫరొస్ పఠాన్:+91-9413855220
రషీద్ హోటెల్ రెస్టారెంట్,
సూపర్‌మార్కెట్ ఏదురు, ల్ ఐ సీ బిజ్లిఘర్,
భారాత్‌పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .రాసిద్ బాయ్:+91-9610567961
 
సాబ్రి మీట్ అండ్ చికన్ సెంటర్,
షాప్ నంబర్. 36/2, మీట్ మార్కెట్, అబూ పర్వత్,
సిరోహి,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మొహ్మమ్మద్ సబీర్ కరిషి:+91-9414325539
శైలాని చికన్ షాప్,
జే కే ఫ్యాక్టరీ, మాంగ్‌రోల్ నీంబేహేదా,                
చిత్తోర్గార్హ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:+91-9829620154
 
సంధు పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
తిలక్ నగర్, సాగర్ మార్గ్,
బీకానేర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.హర్జీత్ సింగ్:+91-9928924789.
సర్కార్ శైలాని చికన్ సప్లైయర్,
రైల్వ స్టేషన్ ఏదురు,
చిత్తోర్గార్హ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రాహిష్ బాయ్:+91-9252957404
 
షహ్రుక్ పోల్ట్రీ అండ్ ఫిష్ కార్నర్,
టకియ మస్జీద్, జాహజ్‌పూర్,
భిల్వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ. సికందేర్ బాయ్:+91-9414615803
సికందేర్ కరిషి చికన్ కార్నర్,
కరిషి మొహాల్లా, గంగా టెంపల్, బుద్ధ ఘాట్,
భారాత్‌పూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .సికందేర్ భాయ్:+91-9460268786
 
సింగ్ చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,
 యమహా షోరుమ్ ఏదురు, ప్రతప్నగర్, నియర్ ఆర్ టీ డీ సీ హోటెల్,    
చిత్తోర్గార్హ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మనీష్ సింగ్:+91-9414385636.
సింగ్ చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,      
 వైన్ షాప్ వెనుక,భిల్వార రోడ్ , చందేరీయా,
చిత్తోర్గార్హ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .రాజేందర్ సింగ్:+91-9660543603.
 
సింగ్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
న్యూ మార్కెట్,రావతభాత,
భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ .ధీరేందర్ సింగ్:+91-9414193165.
సూపర్ చెఫ్,
వైశాలి టవర్ 1, నర్సరీ సర్కల్ వద్ద, షాప్ నంబర్ బీ4(బేస్‌మెంట్)
 వైశాలి నగర్,జైపూర్,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీరాజేష్:+91-9314521958
 
జోయ చికన్ సెంటర్,
ఖాందు రోడ్. పంద్వ 7 కుశాల్ గర్హ్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.షాజాద్ మీర్జా:+91-9982520664
జోయ చికన్ దాన అండ్ లెగ్ పీస్ కార్నర్,        
పాటాలియ చోరాహ, కుశాల్ గార్హ్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ. షాజాద్ మీర్జా:+91-9982520664
 
జోయ  ఎగ్స్ మార్ట్ పార్ట్-2,            
చ్చోటి సరియా, కుశాల్ గార్హ్,
బాన్స్‌వార,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .షాజాద్ మీర్జా:+91-9982520664
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more