ബ്ലോഗ്‌2

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

മാറിന്റെ ദി ചിക്കന്‍ ഇന്‍ എ വെസ്സേല്‍ വിത്ത്‌ ഗിങ്ങേര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് ചിലി പൌഡര്‍ ടര്മെരിക്, സാള്‍ട്ട് & കളര്‍ മിക്സ്‌ വെല്‍ & കീപ്‌ അസിടെ ഫോര്‍ ഹാഫ് ആന്‍ ഹൌര്‍..

ടേക്ക് എ ചിപ്പ (ഏര്തെന്‍ വെസ്സേല്‍), ഹീറ്റ് ഘീ ഇന്‍ ഇറ്റ്‌ & ആഡ് ദി മരിനറെദ് ചിക്കന്‍ മിക്സ്‌ & കവര്‍ വിത്ത്‌ എ ലിഡ് ഫോര്‍ ൧൫ മിനുറെസ് ഓണ്‍ സ്ലോ ഫയര്‍, ദി കവര്‍ ഷുഡ്‌ ബി അനോതെര്‍ ഏര്തെന്‍ ശല്ലോ വെസ്സേല്‍ രേമോവേ ദി കവര്‍ മിക്സ്‌ & കുക്ക് ഫോര്‍ അനോതെര്‍ ഈസ്‌ മിനുറെസ് ടില്‍ ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ കോകെദ് വെല്‍ & ഘീ ലീവേസ് സിടെസ്. രേമോവേ ഫ്രം ഫയര്‍. ഗര്നിഷ് വിത്ത്‌ കരിഅന്ടെര്‍ ലീവേസ് & സര്‍വേ ഹോട വിത്ത്‌ രോടി.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Most Popular Recipes

Chicken Recipe Booklet 2022
Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020